เขมรแถลงการณ์ ให้สนธิลิ้ม หาตะกร้อมาสวมปาก ??

Go down

เขมรแถลงการณ์ ให้สนธิลิ้ม หาตะกร้อมาสวมปาก ??

ตั้งหัวข้อ  333Unit on Thu Aug 26, 2010 2:40 pm

วันที่ 24 สิงหาคม 2553
หน่วยงานสื่อและการตอบโต้อย่างรวดเร็ว(Press and Quick Reaction Unit -PRU)
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกัมพูชา
หน่วยงานสื่อและการตอบโต้อย่างรวดเร็ว(Press and Quick Reaction Unit -PRU)
ดังกล่าวนี้ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ซก อาน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักน
ายกรัฐมนตรีออกแถลงการณ์ ด่านายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหลั
งออกรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553ที่ผ่านมากล่าวโจมตีให้ร้าย "สมเด็จ
ฯ" อันเป็นที่รักยิ่งของกัมพูชา พร้อมระบุว่า “มาร์ค” เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับสนธิ ลิ้มทองกุล ในการโจมตี "สมเด็จฯ" ซึ่งนายกของไทยต้องรับผิดชอบทั้งทางจริยธรรมและการเมือง

ในแถลงการณ์ฯ ระบุว่า นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือเสื้อเหลื
อง กล่าวในรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการเมืองภาคค่ำประจำสัปดาห์ ทางช่อง ASTV เมื่อวันที่ 20 สิงห
าคม 2553 ได้กล่าวให้ร้ายโจมตีผู้นำอันเป็นที่รักและน่าเคารพนับถือ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน
เซน ก่อให้เกิดการรณรงค์ด้วยความเกลียดชังต่อต้านประชาชนแห่งกัมพูชา จุดเชื้อศัตรูระหว่างชาวกัม
พูชาและชาวไทย เป็นอีกครั้งที่เขาได้พิสูจน์ตัวเองว่ากำลังเป็น “ไอ้บ้าเสียสติ” ปั่นพวกหูหนวกตาบอดไปสู่กิจกกรมเคลื่อนไหวอันเต็มไปด้วยความเกลียดชังของ สนธิ ลิ้มทองกุล ในการต่อต้านกัมพูชา รัฐ
บาลของ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้กลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดและผู้สนับสนุนหนึ่งของความเคลื่อนไหวที่มีค
วามโน้มเอียง?ไปในทางที่เป็นอาชญากรรม ฉะนั้น ต้องรับผิดชอบทั้งทางด้านจริยธรรมและตำแหน่ง
ทางการเมืองซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต

แถลงการณ์ระบุว่า มันไร้ค่าที่จะกล่าวย้ำว่า “ไอ้คนโง่เง่า” สนธิ ลิ้มทองกุล ได้กล่าวอะไรบ้างในเอเอสทีวี โฆษกของหน่วยงานสื่อและการตอบโต้อย่างรวดเร็ว เน้นย้ำ และเตือนแก่สาธารณะดังต่อไปนี้

1.สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นที่น่ายกย่อง เป็
นที่รักอย่างสุดซึ้ง และเป็นที่เคารพของประชาชนกัมพูชา ขึ้นสู่อำนาจในฐานะผู้นำรัฐบาลผ่านการเลือ
กตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม โดยการลงคะแนนเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ และโดยการลงมติอย่างเป็
นเอกฉันท์ของสมาชิกพรรคประชาชนกัมพูชา (Cambodian People’s Party -CPP)

2.สมเด็จฯ ฮุน เซน เป็นรัฐบุรุษได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นผู้รักในสันติภาพและสร้างสันติภา
พ เขาได้ประจักษ์และมีประสบการณ์เพียงพอต่อความน่าหวาดกลัวของสงคราม เขาได้ต่อสู้เพื่อความ
อยู่รอดของประชาชนและประเทศกัมพูชากับยุคฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของ?เขมรแดง ในความเป็นจริง เขาไ
ด้สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวกัมพูชา ต่อสู้เพื่อความเป็นอิสรภาพของชาติ อธิปไตย แ
ละสมบูรณภาพเหนือดินแดน ยกระดับกัมพูชาในระดับภูมิภาคสู่การเข้าร่วมเป็นครอบครัวอาเซียน ในเว
ทีนานาชาติ กัมพูชาได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็
ว? เป็นประเทศซึ่งนำความยุติธรรมมาสู่เหยื่ออาชญากรรมละเมิดสิทธิมนุษยชน ผ่านองค์คณะผู้พิพา
กษาพิเศษของศาลกัมพูชาที่ก่อตั้งร่วมกันระหว่างกัมพูชาและสหประชา?ชาติ ต่อการอุทิศตัวเพื่อสันติ
ภาพอันเป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติ สมเด็จฯ นายกรัฐมนตรีแห่งกัมพูชาได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติ
มศักดิ์และรางวัลสากลอื่นอีกจำน?วนมาก และเขาเป็นสมาชิกเต็มขั้นของ the Academy of Natural
Sciences

3.สมเด็จฯ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นพุทธศาสนิกชนผู้ยึดหลักไม่นิยมความ
รุนแรง เป็นผู้นำการจัดเทศกาลประเพณีทางพุทธศาสนา ให้ความใส่ใจต่อนักบวชสูงอายุทั่วประเทศ

4.การมอมเมาโดย สนธิ ลิ้มทองกุล ซึ่งได้ถูกพิสูจน์ว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยตราบถึงปัจจุบัน ได้เป
ลี่ยนเป็นการสร้างความเกลียดชังโดยไอ้บ้าเสียสติ ผู้ซึ่งสมองถูกทำลายด้วยกระสุนไทยสำหรับการอว
ดผยองยกย่องตัวเอง ดังที่โฆษกหน่วยสื่อได้กล่าวไว้ข้างต้น “ใครหว่านพืชในสายลม ย่อมเก็บเกี่
ยวความวุ่นวาย” ดังนั้น สนธิ ลิ้มทองกุล จะถูกกระหน่ำและร่วงหล่นโดยผู้มีอำนาจทางการเมืองของ
ไทย สนธิ ลิ้มทองกุล ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไป เขาเปลี่ยนตัวเองเป็นสัตว์ร้าย พูดจาอย่างโหดเหี้ยม ไร้ยา
งอายในเรื่องไร้สาระ

โฆษกหน่วยงานสื่อ เตือนผู้นำทางการเมืองของไทยอีกครั้ง ว่า ให้ยุติการรณรงค์ประชดประชันที่มุ่งร้า
ย การเสนอแนะและการพิจารณาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่กัมพูชา โดยยกระดับปัญหาปราสาทพ
ระวิหารบนพื้นฐานของแผนที่ซึ่งไม่มีที่มาที่ไป ทำขึ้นฝ่ายเดียวและไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ
และการสร้างความรู้สึกเป็นศัตรูของคนไทยต่อกัมพูชาเพื่อสนองเป้าประสงค์ส่วนตัวทางกา?รเมืองท่
ามกลางความขัดแย้งในหมู่นักการเมืองไทยและการแบ่งแยกอย่างลึกซึ้งของสังคมไทย

โฆษกหน่วยงานสื่อ เตือนอย่างหนักแน่นต่อรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ให้เตือน สนธิ ลิ้มทองกุล ให้หยุดการกระทำที่ทำให้ภาพอาณาจักรไทย ทั้งอาณาจักรเป็นอาณาจักรคนป่าเถื่อน ซึ่งคิดถึงแต่ความรุนแรง การฆ่าฟัน ป่าเถื่อนอย่างการ “ตัดหัวเสียบประจาน” ในวิถีทางสังคมและการเมือง

ท้ายที่สุด โฆษกเตือนอย่างหนักแน่นต่อรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ให้ดำเนินการในทันทีเพื่อหยุดยั้ง สนธิ ลิ้มทองกุล เพื่อสัมพันธภาพอันดีของทั้งสองประเทศในอนาคต ด้วยเหตุผลเรียบง่ายที่ว่า สนธิ ลิ้มทองกุล ต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ โดยแท้จริงเขาเป็นสัตว์ร้ายป่าเถื่อน สนธิ ลิ้มทองกุล เหมาะแก่การหา “ตะกร้อ” (ขลุม) มาครอบปาก และเก็บรักษาไว้ในสถาบันบุคคลอันตรายและก่อกวนสันติภาพระหว่างประเทศ
....................................................

Re :: ถอดความจากต้นฉบับแถลงการณ์โดยกัมพูชา ฉบับภาษาเขมรและอังกฤษ ลงวันที่ 24 สิงหาคม
2553
avatar
333Unit

จำนวนข้อความ : 129
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เขมรแถลงการณ์ ให้สนธิลิ้ม หาตะกร้อมาสวมปาก ??

ตั้งหัวข้อ  sunny on Thu Aug 26, 2010 5:58 pm


_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ