รายชื่อแต่งตั้งโยกย้าย 500 นายทหาร (สมบูรณ์)

Go down

รายชื่อแต่งตั้งโยกย้าย 500 นายทหาร (สมบูรณ์)

ตั้งหัวข้อ  A-Team on Fri Sep 03, 2010 3:39 pmP { margin: 0px; }
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ 2 กันยายน พุทธศักราช 2553
เรื่องให้นายทหารรับราชการ


โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 550 นาย

สำหรับตำแหน่งสำคัญในกองทัพบก ประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รอง ผบ.ทบ.เป็น ผบ.ทบ. พล.อ.ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ ผช.ผบ.ทบ. (1) เป็นรอง ผบ.ทบ. พล.ท.พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 เป็น ผช.ผบ.ทบ. พล.ท.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รอง เสธ.ทบ. เป็น เสธ.ทบ. พล.ต.อุดมเดช สีตบุตร รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น แม่ทัพภาคที่ 1 พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ท.วรรณทิพย์ ว่องไว แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพน้อยภาคที่ 4 เป็นแม่ทัพภาคที่ 4


กระทรวงกลาโหม
พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม
พลอากาศเอก อภิสิทธ์ จุลโมกข์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม
พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม
พลเรือเอก รพล คำคล้าย เสนาธิการทหารเรือ เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม
พลเอก สืบพงศ์ เปารัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พลตรีนภนต์ สร้างสมวงษ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการกระจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระกลาโหม เป็น หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองทัพเรือ
พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ พลเรือเอก เถกิงศักดิ์ วังแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น เสนาธิการทหารเรือ พลเรือเอก ณรงค์ เทศวิศาล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พลเรือโท สุวิทย์ ธาระรูป ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

กองทัพอากาศ
พล.อ.อ.ดิลก ทรงกัลยาณวัตร ผช.ผบ.ทอ. เป็นรอง ผบ.ทอ. พล.อ.อ. บุณยฤทธิ์ เกิดสุข รอง เสธ.ทหารเป็น ผช. ผบ.ทอ. พล.อ.อ.ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง ผบ. กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ (ผบ. คปอ.) เป็น ผช.ผบ.ทอ.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท รอง ผบ.สส. เป็น ปลัดกลาโหม
พล.อ.อ.อภิสิทธิ์ จุลโมกข์ ปธ.คณะที่ปรึกษา ทอ. เป็น รองปลัดกลาโหม
พล.อ.วิทวัส รชตะนันท์ ผอ.สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองปลัดกลาโหม
พล.ร.อ.รพล คำคล้าย เสธ.ทร. เป็น รองปลัดกลาโหม
พล.อ.สืบพงศ์ เปาวรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพไทย เป็น หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ รมว.กลาโหม
พล.อ.บัณฑูร ติปยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น ผอ.สำนักนโยบายและแผน กห.
พล.อ.สุชีพ กิจวารี จก.เสมียนตรา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (อัตรา พลเอก)

พล.ท.กลชัย พรรณเชษฐ์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำปลัด กห. พล.ท.วัชระ อักษรศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัด กห. พล.ท.พิพัฒน์โชติ สิทธิชัยนาม รอง ผอ.ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ พล.ท.หม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์ ผอ.สำนักงานสนับสนุน สนง.ปลัด กห. เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ พล.ท.อดิศร สุวรรณตรา จก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ พล.ร.ท.นคร ทนุวงษ์ จก.อุทกศาสตร์ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ พล.ท.ธรรมรัชต์ เจริญกุล จก.การสรรพกำลังกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (อัตรา พลเอก) พล.ท.ประภัสสร์ เศวตภาณุ หน.นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (อัตรา พลเอก) พล.ท.กวี ประเคนรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (อัตรา พลเอก) พล.ท.สกนธ์ สัจจานิตย์ จก.การเงินกลาโหม เป็น จก.เสมียนตรา พล.ท.ชัยรัตน์ ชีระพันธุ์ รอง จก.พระธรรมนูญ เป็น จก.พระธรรมนูญ พล.ท.พัชราวุธ วงษ์เพชร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็น หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำรองปลัด กห. พล.ท.พรสิน พงษ์สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็น ที่ปรึกษา สนง.ปลัด กห. พล.ท.พีระพันธ์ อภิชาตนนท์ หน.นายทหารฝ่าย เสธ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (อัตรา พลโท) พล.ท.สราวุฒิ ชลออยู่ จก.การพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัปนระเทศและพลังงานทหาร เป็น รอง ผอ.ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


พล.ท.อภิชาต แสงรุ่งเรือง หน.นายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการ เป็น จก.การเงินกลาโหม พล.ท.สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ที่ปรึกษา เป็น จก.การสรรพกำลังกลาโหม พล.ท.เรืองปัญญา โคปาละสุต ที่ปรึกษา สน.ปลัด กห. เป็น จก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม พล.ท.พิทักษ์ เกียรติพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็น จก.เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม พล.ท.สิรวุฒิ สุคันธนาค ที่ปรึกษา สนง.ปลัด กห. เป็น ผอ.สำนักงานสนับสนุน สนง.ปลัด กห. พล.ต.สุพล ไชยพิณ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ผช.หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ รมว.กห. พล.ต.ทนงศักดิ์ จินดาลัทธ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ผช.หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ รมว.กห. พล.ต.การุญ อินทองคำ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็น ผช.หนงนายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ รมว.กห. พล.ร.ต.ธนุส สุญาณเศรษฐกร ผบ.กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ เป็น หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำรองปลัด กห. พล.อ.ต.จิรศักดิ์ ชนะสิทธิ์ รอง จก.ยุทธศึกษา ทอ. เป็น หน.นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำรองปลัด กห. พล.ต.อาคม สุขะสุคนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็น ที่ปรึกษา สนง.ปลัด กห. พล.ต.ชนะพล แก้ววาตะ ผบก.หน่วยข่าวกรองทางทหาร เป็น ที่ปรึกษา สนง.ปลัด กห. พล.ต.จุฑาธุช กุญชรานุสสรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็น ที่ปรึกษา สนง.ปลัด กห. พล.ร.ต.สุรพล วรพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็น ที่ปรึกษา สนง.ปลัด กห. พล.ต.จักรี ตันติพงศ์ ผอ.โรงงานเภสัชกรรมทหาร เป็น ที่ปรึกษา สนง.ปลัด กห.


พล.ต.นิพนธ์วิทย์ วุฒิรณฤทธิ์ ที่ปรึกษาทางเทคนิค กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (อัตรา พลโท) พล.ต.สัญญลักขณ์ เกิดผล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (อัตรา พลโท) พล.ต.ทรงพล ไพนุพงศ์ หน.สนง.คณะกรรมการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็น หน.นายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการ พล.ต.กฤช กุวานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น หน.นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ พล.ต.ศิลปชัย สรภักดี ตุลาการพระธรรมนูญ หน.ศาลทหารกลาง เป็น หน.สำนักตุลาการทหาร พล.ต.รัตนพันธ์ โรจนะภิรมย์ ผช.จก.พระธรรมนูญ เป็น จก.พระธรรมนูญ พล.ต.กฤษพงศ์ แก้วจินดา เสธ.ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น จก.การพลังงานทหาร พล.ร.ต.พีระศักดิ์ กมลศิลป์ ผบ.ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 เป็น ผช.หน.นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำรองปลัด กห. พล.ต.จิระ โกมุทพงศ์ ตุลาการพระธรรมนูญ หน.ศาลทหารกรุงเทพ เป็น ผช.จก.พระธรรมนูญ พล.ต.สถาพร เกียรติภิญโญ หน.อัยการทหาร เป็น ตุลาการพระธรรมนูญ หน.ศาลทหารกลาง พล.ต.จาตุภัทร รัตนวิจิตร ตุลาการพระธรรมนูญประจำสำนักตุลาการทหาร เป็น ตุลาการพระธรรมนูญ หน.คณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด พล.ต.ชัยณรงค์ ดิษยเดช ตุลาการพระธรรมนูญ หน.คณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด เป็น ตุลาการพระธรรมนูญ หน.ศาลทหารกรุงเทพ พล.ต.ธีระพงศ์ อุไรเลิศ นายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการ เป็น เสธ.ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พล.ต.ฉัตรชัย ไกรสรพงษ์ ผอ.ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร เป็น รอง จก.การพลังงานทหารฝ่ายวิชาการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


พล.ต.อรรคเดช ครุธเวโช เสธ.กรมการพลังงานทหาร เป็น ผอ.ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร พล.ต.พนัส แสนสมบัติ รอง จก.การพลังงานทหารฝ่ายวิชาการ เป็น ผู้ชำนาญการ สนง.ปลัด กห. พล.ต.สุวิชา แก้วรุ่งเรือง นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำ ปลัด กห. เป็น ผู้ชำนาญการ สนง.ปลัด กห. พล.ต.จิตตสักก์ เจริญสมบัติ นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ รมว.กห. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ พล.ต.ธัญญพรหม อัศวจินดา ผช.หน.นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำ รองปลัด กห. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.อ.อำนาจ รอดสวัสดิ์ เป็น นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำ รมว.กห. พ.อ.สถาพร มหารักษิต เป็น นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ รมว.กห. พ.อ.ชัยวิวัฒน์ จันทร์สุเทพ เป็น นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำ รมว.กห. พ.อ.เถกิงศักดิ์ เครือหงส์ เป็น นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำ รมว.กห. พ.อ.ธนรัตน์ รื่นเริง เป็น นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำ ปลัด กห. พ.อ.อาวุธ แสงตะวัน เป็น ผช.หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำรองปลัด กห. พ.อ.นิติพัฒน์ กฤดิสวนสมบัติ เป็น นายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการ พ.อ.สุนทร พุกชาญค้า เป็น หน.อัยการทหาร พ.อ.พัฒนพงศ์ เกิดอุดม เป็น ตุลาการพระธรรมนูญประจำสำนักตุลาการทหาร พ.อ.วีรชัย อินทุโศภน เป็น ผอ.การสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ


น.อ.ฐิต มะม่วงแก้ว เป็น เสธ.กรมการพลังงานทหาร พ.อ.กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ เป็น ผอ.โรงงานเภสัชกรรมทหาร พ.อ.สกาวฤกษ์ ทองเปราะ เป็น ผบ.ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ พ.อ.นเรศน์ มีลาภ เป็น ที่ปรึกษาทางเทคนิค กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม พ.อ.เฉลิม คูหาวิชานันท์ เป็น ผู้ชำนาญ สน.ปลัด กห. น.อ.สำเริง เทียนแก้ว เป็น ผู้ชำนาญการ สนง.ปลัด กห. พ.อ.วีระเดช จิตต์คันธา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.ปลัด กห. พ.อ.สมเจตน์ คล้ายอุดม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.ปลัด กห. พ.อ.บุญธรรม เชยชื่นกลิ่น เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.ปลัด กห. พ.อ.ไทศิริ แสงทวีป เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.ปลัด กห. พ.อ.ศุภจิตร ศุภมานพ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.ปลัด กห. พ.อ.สรโกเศศ เปี่ยมญาติ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.ปลัด กห. พ.อ.ชุติกรณ์ สีตบุตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.ปลัด กห. พ.อ.กาจน์พิจักษณ์ กาญจนทัพพะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.ปลัด กห.


พ.อ.ผดุงศักดิ์ เกิดพิทักษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.ปลัด กห. น.อ.ชิดพล เกษมคุณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.ปลัด กห. พ.อ.หญิง จุฑารัตน์ จิตเมตตา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.ปลัด กห. พ.อ.หญิง แก้วปั้น โชติกะพุกกณะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.ปลัด กห. พ.อ.หญิง เพ็ญแข รอดประเสริฐ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.ปลัด กห. พ.อ.หญิง นิ่มนวล ศักดิ์ศิริศิลป์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.ปลัด กห. น.อ.หญิง ภณินท์ทิพย์ สาตราภัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.ปลัด กห.


กองบัญชาการกองทัพไทย

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ปธ.คณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น เสธ.การทหาร
พล.อ.พิรุณ แผ้วพลสง เสธ.ทบ. เป็น รองผบ.สส.
พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ผช.ผบ.ทอ. เป็น รองผบ.สส.
พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ปธ.คณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
พล.อ.อ.หม่อมหลวงสุปรีชา กมลาศน์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น หน.นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำผบ.สส.
พล.ท.วุฒินันท์ ลีลายุทธ เจ้ากรมสารบรรณทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.อ.)
พล.ท.อภิชัย พิณสายแก้ว เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.อ.)
พล.ท.ดุลกฤต รักษ์เผ่า รองผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
พล.ท.ชยุติ สุวรรณมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.อ.)
พล.ท.สิทธิชัย อินทเสน ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกห. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.อ.)
พล.ร.ท.ธีรวัฒน์ ศรีถาพร ผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น รองเสธ.ทหาร
พล.อ.ท.ไมตรี โอสถหงษ์ รองเสธ.ทอ. เป็น รองเสธ.ทหาร

พล.ท.นิพัทธ์ ทองเล็ก เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พล.อ.)
พล.ท.สุนัย สัมปัตตะวนิช ที่ปรึกษาทบ. เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พล.อ.) พล.ร.ท.ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง หน.นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำรองปลัดกห. เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พล.ร.อ.) พล.ร.ท.รุ่งรัตน์ บุญยรัตพันธุ์ รองผบ.กองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.ร.อ.) พล.ท.วิศณุ ศรียะพันธ์ ผช.หน.นายทหารฝ่ายเสธ. ประจำ ผบ.สส. เป็น เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร พล.ท.เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ จเรทหาร เป็น ผบ.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล พล.ท.วีรฉัตร ครองวรฉัตร ผบ.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.ท.) พล.ท.ปริญญา บูรณางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พล.ท.ธวัชชัย บุญศรี เสธ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น รองผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พล.ท.ธนกฤต วิจิตร หน.นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำเสธ.ทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.ท.) พล.ต.อรรถนพ ศิริศักดิ์ รองเจ้ากรมข่าวทหาร เป็น ผช.หน.นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำผบ.สส. พล.ต.ทวีป เนตรนิยม รองปลัดบัญชีทหาร เป็น หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ เสธ.ทหาร พล.ต.วิทวัส บุญยสัมพันธุ์ เจ้ากรมการเงินทหาร เป็น จเรทหาร พล.ต.ศุภชัย ภิรมย์ภักดี รองเสธ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น เสธ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พล.ต.พรเทพ พิริยะโยธิน รองเจ้ากรมกำลังพลทหาร เป็น เจ้ากรมสรรบรรณทหาร พล.ต.สุภกิจ นุตสถิตย์ รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็น เจ้ากรมการสื่อสารทหาร

พล.ต.ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทบ. เป็น ผอ.วปอ. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พล.ต.โสภณ ก้อนแก้ว ผอ.สำนักงานแพทย์ทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.ท.) พล.ต.สมโภช นนทชัย ผู้ทรงคุณวุฒิสนง.ปลัดกห. เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พล.ท.) พล.ต.ปริญญา แต่แดงเพชร รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร เป็น หน.นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำรองผบงสส. พล.ต.อนันต์ กาญจนปาน ผอ.สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.ท.) พล.ต.ชัยรัฐ ยิ่งยง ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.ท.) พล.ต.องอาจ รัตนวิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.ท.) พล.ต.วิทยากาญจน์ ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.ท.) พล.ร.ต.มนตรี สระแก้ว เจ้ากรมจเรทร. เป็น หน.นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำรองผบ.สส. พล.อ.ต.สมศักดิ์ ไทยเพ็ชร์ รองผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศทอ. เป็น หน.นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำรองผบ.สส. พล.ต.ยุทธนา เชาวน์เชฎฐ์ ผอ.สำนักนโยบายและแผนกำลังพลกรมกำลังพลทหาร เป็น รองเจ้ากรมกำลังพลทหาร พล.ต.ยุทธศักดิ์ ธนะธนิต ผู้ทรงคุณวุฒิทบ. เป็น ผอ.สำนักงานแพทย์ทหาร พล.อ.ต.วิจิตร์ จิตร์ภักดี ผอ.สำนักบริหารทรัพยกร สนง.ปลัดบัญชีทหาร เป็น รองปลัดบัญชีทหาร พล.ต.สุรจิตต์ วิจารณ์ ผอ.ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร เป็น รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร พล.ต.ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ ผอ.สำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหาร เป็น ผอ.สำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร

พล.ต.กฤษณพณ ถนอมกุลบุตร ผช.หน.นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำเสธ.ทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย พล.ต.สุพจน์ ธำมรงค์รัตน์ ผอ.สำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย พล.ต.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย พล.ต.ยงยศ คงแถวทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พล.ต.ณัศพล กันตะปีติ นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำ ผบ.สส. เป็น รอง จก.สารบรรณทหาร พล.ต.วสันต์ สุริยมงคล ผอ.สำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย พล.ต.สีหนาท วงศ์โรจน์ ผอ.สำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสมกรมยุทธการทหาร เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหาร พล.ร.ต.วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น รองเจ้ากรมกำลังพลทหาร พ.อ.ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์ เป็น นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำ ผบ.สส. พ.อ.เกรียงศักดิ์ หมีทอง เป็น รอง เสธ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พ.อ.สุพจน์ สุวรรณเตมีย์ เป็น ผอ.สนง.ทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พ.อ.วีระยุทธ ม่วงปิ่น เป็น ผอ.สนง.พัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พ.อ.ประยุทธ สีดอกพุด เป็น ผอ.สำนักนโยบายและแผนกำลังพลกรมกำลังพลทหาร พ.อ.วัลลภ รักเสนาะ เป็น ผอ.สำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหาร พ.อ.วันชัย เทียนเกษม เป็น ผอ.สำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหาร น.อ.หญิง ดวงฤดี คีรีวัฒน์ เป็น เจ้ากรมการเงินทหาร

น.อ.ฤกษ์ชัย ชีพสุมล เป็น ผอ.ศูนย์การโทรคมนาคมทหารกรมการสื่อสารทหาร พ.อ.นราชัย ศรีคล้าย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย พ.อ.ภูวดนย์ เชี่ยวเวช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย พ.อ.รังสรรค์ โพธิกนิษฐ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย พ.อ.ธเนศ แสงจันทร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย พ.อ.ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย พ.อ.กฤติเดช ภูมิเรศทศสุนทร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย พ.อ.พัฒนพงศ์ องอาจอิทธิชัย เป็น ผช.หน.นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำเสธ.ทหาร พ.อ.รัตนชัย สุวรรณเทศ เป็น ผอ.สำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร พ.อ.สุรชาติ เหลือพร้อม เป็น ผอ.สำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงกรมกิจการชายแดนทหาร พ.อ.วสุ เฟื่องสำรวจ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย พ.อ.พรเลิศ วรสีหะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย น.อ.สัญญลักษณ์ รุ่งสัมพันธ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย น.อ.เลอพงษ์ ธนกิจเจริญพัฒน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย น.อ.สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ เป็น หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำรองเสธ.ทหาร น.อ.สุรศักดิ์ มีมณี เป็น รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร พ.อ.ธนะ เชียงทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย พ.อ.หญิง กฤตยา ชมไพศาล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย


กองทัพบก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองผบ.ทบ. เป็น ผบ.ทบ.
พล.อ.ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ ผช.ผบ.ทบ. เป็น รอง ผบ.ทบ.
พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผช.ผบ.ทบ. เป็น ปธ.คณะที่ปรึกษาทบ.
พล.อ.สุทัศน์ ฤทธิสมิต ที่ปรึกษาพิเศษ สนง.กห. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ.(พล.อ.)
พล.ท.พิเชษฐ์ วิสัยจร มทภ.4 เป็น ผช.ผบ.ทบ.
พล.ท.ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม ผบ.หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ เป็น ผช.ผบ.ทบ.
พล.ท.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รองเสธ.ทบ. เป็น เสธ.ทบ.
พล.ท.มาโนช เปรมวงศ์ศิริ รองเสธ.ทบ. เป็น หน.คณะนายทหารฝ่ายเสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา
พล.ท.คณิต สาพิทักษ์ มทภ.1 เป็น ที่ปรึกษาพิเศษทบ.
พล.ท.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน มทภ.3 เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ทบ.
พล.ท.มาลัย คิ้วเที่ยง รองเสธ.ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.อ.)
พล.ท.วิทยา ช่อวิเชียร เจ้ากรมแพทย์ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตราพล.อ.)
พล.ท.ชาย คำวงษา รองหน.นายทหารฝ่ายเสธ. ประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.อ.)
พล.ท.พฤกษ์ สุวรรณทัต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.อ.)

พล.ท.ศรุต นาควัชระ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.อ.)
พล.ท.กสิกร คีรีศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.อ.)
พล.ท.วิลาศ เย็นบำรุง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.อ.)
พล.ท.ณัฎฐพลชัย วิเศษสินธุ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.อ.)
พล.ท.กิตติพงษ์ อุณหกะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.อ.)

พล.ท.อรุณ สมตน ผช.เสธ.ทบ.ฝ่ายกำลังพล เป็น รองเสธ.ทบ.
พล.ท.ศิริชัย ดิษฐกุล ผช.เสธ.ทบ.ฝ่ายข่าว เป็น รอง เสธ.ทบ.
พล.ท.จิระเดช โมกขะสมิต แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น รองเสธ.ทบ.
พล.ต.อุดมเดช สีตบุตร รองมภท.1 เป็น มภท.1
พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็น มทภ.2
พล.ท.วรรณทิพย์ ว่องไว แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็น มภท.3
พล.ต.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ รองมภท.4 เป็น มภท.4
พล.ท.สหชาติ พิพิธกุล ผอ.ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น เจ้ากรมแพทย์ทบ.
พล.ท.ธวัชชัย ศศิประภา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. เป็น ผอ.ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
พล.ต.อำพน ชูประทุม ผบ.กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เป็น ผช.เสธ.ทบ.ฝ่ายกำลังพล
พล.ต.วิลาศ อรุณศรี รองแม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น ผช.เสธ.ทบ.ฝ่ายข่าว

พล.ต.ธีรชัย นาควานิช รองมภท.1 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 1
พล.ต.คมสัน มานวกุล รองมภท.2 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 2
พล.ต.ธงชัย เทพารักษ์ รองมภท.3 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3
พล.ต.ยอดยุทธ บุญญาธิการ รองผบ.หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ เป็น ผบ.หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
พล.ต.จักรรัตน์ ธาราพิทักษ์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทบ. เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทบ.
พล.ต.ดิลก ธีระเนตร รองเจ้ากรมพลาธิการทบ. เป็น เจ้ากรมพลาธิการทบ.
พล.ต.ชาญชัยณรงค์ ธนารุณ รองมทภ.3 เป็น ที่ปรึกษาทบ.
พล.ต.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทบ. เป็น ที่ปรึกษาทบ.
พล.ต.ดนัย มีชูเวท รองผบ.จปร. เป็น ที่ปรึกษาทบ.
พล.ต.ชำนาญ ณะวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทบ. เป็น ที่ปรึกษาทบ.
พล.ต.พรชัย วัดบัว เสธ.กองทัพน้อยที่ 2 เป็น รองหน.คณะนายทหารฝ่ายเสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา
พล.ต.กนก เนตระคเวสนะ รองมภท.2 เป็น นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา สนง.ผู้บังคับบัญชาทบ. (อัตรา พล.ท.)
พล.ต.ศิรพงศ์ ศโรภาส รองแม่ทัพน้อยที่ 3 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.)
พล.ต.สำเร็จ ศรีหร่าย รองผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.)

พล.ต.ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ รองเจ้ากรมแพทย์ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.อุกฤษฏ์ ณรงค์วิทย์ ผบ.มทบ.11 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.สุรพันธ์ พวงเพ็ชร์ ผบ.มทบ.12 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.สมชาย อัครวณิชชา ผบ.มทบ.23 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.นิธินันท์ ไชยวัฒนพันธุ์ ผบ.มทบ.32 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.โอฬาร รักษ์พรรณ ผบ.มทบ.41 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.อรรควุฒิ โพธิแพทย์ ผบ.บัญชาการช่วยรบที่ 4 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.เฉลิมเกียรติ โพธิ์ทองนาค เจ้ากรมสวัสดิการทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.นพดล เครือเช้า เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.วีระพันธ์ เกตุรัตน์ ผบ.ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.ธีระ ไกรพานนท์ ผอ.สนง.วิจัยและพัฒนาการทางทหารทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.จิระศักดิ์ แก้วฉิม เสธ.ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.วิสุทธิ์ เที่ยงตรง ผบ.จทบ.ตาก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ผู้ชำนาญการทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.กิตติพันธ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ชำนาญการทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.)

พล.ต.วิฑูรย์ ดิษยบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.อดิศักดิ์ รัตนรามา ผู้ทรงคุณวุฒิทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.สมัยโชค สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา (พล.ท) พล.ต.อรรถพจน์ คล่องตรวจโรค ผู้ทรงคุณวุฒิทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.ประสงค์ กล้าผจญ ผู้ทรงคุณวุฒิทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.วรพัฒน์ งามเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.เอกชัย จันทร์ศรี ผู้ทรงคุณวุฒิทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.กิจพันธ์ ธัญชวนิช ผู้ทรงคุณวุฒิทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.นพดล เพ็ญกิตติ ผู้ทรงคุณวุฒิทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.สิทธิพร อุดมชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.ชวาลย์ แสงกระจ่าง ผู้ทรงคุณวุฒิทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.สันติ หาทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.)


พล.ต.อุทิศ สุนทร ผบ.กองพลทหารราบที่ 9 เป็น รอง มทภ.1
พล.ต.วิเชียร มัญญะหงษ์ ผบ.มทบ.13 เป็น รอง มทภ.1
พล.ต.ศักดิ์ศิลป์ กลั่นเสนาะ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็น รอง มภท.2
พล.ต.ชาญชัย ภู่ทอง ผบ.กองพลทหารราบที่ 1 เป็น รอง มทภ.2
พล.ต.ปรีชา จันทร์โอชา เสธ.กองทัพน้อยที่ 3 เป็น รอง มทภ.3
พล.ต.สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์ ผบ.กองพลทหารราบที่ 4 เป็น รองมทภ.3
พล.ต.สุภัช วิชิตการ ผบ.กองพลทหารราบที่ 5 เป็น รองมทภ.4
พล.ต.ศุภวุฒิ อุตมะ ผบ.ศูนย์สงครามพิเศษ เป็น รองผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
พล.ต.จิรเดช สิทธิประณีต เลขานุการทบ. เป็น รองผบ.หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
พล.ต.พรจักร มนูธรรม เสธ.กองทัพภาคที่ 1 เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ 1
พล.ต.ชาสร วายโสภา ผบ.มทบ.24 เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ 2
พล.ต.พีรวัฒน์ เปรมศรี ผบ.จทบ.อุตรดิตถ์ เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ 3
พล.ต.นิวัตร มีนะโยธิน เสธ.กรมยุทธศึกษาทบ. เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทบ.
พล.ต.ณัทกร เกิดสุขผล ผอ.ส่วนการศึกษา จปร. เป็น รองผบ.จปร.
พล.ต.จรัญ พันธุนนท์ ผบ.ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทบ. เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทบ.
พล.ต.สุรพงษ์ พูลทรัพย์ เสธ.กรมพลาธิการทบ. เป็น รองเจ้ากรมพลาธิการทบ.
พล.ต.กฤษฎา ดวงอุไร ผอ.รพ.ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทบ.
พล.ต.ตะวัน เรืองศรี ผบ.จทบ.กาญจนบุรี เป็น ผบ.กองพลทหารราบที่ 9

พล.ต.ธวัช สุกปลั่ง เสธ.กองทัพภาพที่ 2 เป็น ผบ.กองพลทหารราบที่ 3 พล.ต.ธฤทธิ์ สุนทร ผบ.จทบ.ชุมพร เป็น ผบ.กองพลทหารราบที่ 5 พล.ต.เสน่ห์ ทองคำใส ผบ.จทบ.สุรินทร์ เป็น ผบ.กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พล.ต.ประสงค์ ฟักสังข์ เสธ.กองทัพน้อยที่ 1 เป็น ผบ.มทบ.12 พล.ต.ประสงค์ บุตรขวัญ ผบ.จทบ.สระบุรี เป็น ผบ.มทบ.13 พล.ต.วีระพงศ์ คงเกษม ผบ.จทบ.เลย เป็น ผบ.มทบ.23 พล.ต.ณรงค์ดิศ สีทาแก ผบ.จทบ.สกลนคร เป็น ผบ.มทบ.24 พล.ต.ชานุกร ตัณฑโกศล ผบ.มทบ.33 เป็น ผบ.มทบ.32 พล.ต.ประตินันท์ สายหัสดี ผบ.จทบ.พะเยา เป็น ผบ.มทบ.33 พล.ต.ชาญประดิษฐ์ แสงนิล ผบ.จทบ.ปัตตานี เป็น ผบ.มทบ.41 พล.ต.ธนา วิทยวิโรจน์ เสธ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผบ.ศูนย์สงครามพิเศษ พล.ต.อุสไนท์ เฟื่องพูลนุช ผบ.ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทบ. เป็น ผบ.ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทบ. พล.ต.ดิตถ์ สิงหเสนี ผอ.สพ.อานันทมหิดล กรมแพทย์ทบ. เป็น ผอ.รพกองทัพเรือ

พล.ร.อ.ศุภกร บูรณดิลก ผบช.กองเรือยุทธการ เป็น ปธ.คณะที่ปรึกษา ทร.
พล.ร.อ.เถลิงศักดิ์ วังแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. เป็น เสนาธิการทหารเรือ
พล.ร.อ.ณรงค์ เทศวิศาล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
พล.ร.ท.ยุทธนา ฟักผลงาม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ทร.
พล.ร.ท.สุวิทย์ ธาระรูป ผบช.หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น ผช.ผบช.ทร.
พล.ร.ท.วีรพล กิจสมบัติ รอง เสธฯ ทร. เป็น หน.คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
พล.ร.ท.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ผบช.ร.ร.นายเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร.(อัตรา พล.ร.อ.)
พล.ร.ท.อมรเทพ ณ บางช้าง ผอ.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตรา พล.ร.อ.)
พล.ร.ท.สมมาตร์ วิมุกตานนท์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตรา พล.ร.อ.)
พล.ร.ท.ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ รองเสนาธิการ ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตรา พล.ร.อ.)
พล.ร.ท.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ รองเสนาธิการ ทร. เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ทร.
พล.ร.ท.สมหมาย ปราการสมุทร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษา ทร.
พล.ร.ท.อภิชาต สุวรรณะชฎ ผช.เสธฯ ทร.ฝ่ายกำลังพล เป็น รองเสนาธิการ ทร.
พล.ร.ท.สุรศักดิ์ พุ่มพวง เสธฯ ทร.ยุทธการ เป็น รอง ผบช.กองเรือยุทธการ


พล.ร.ท.ธรรมนูญ สุขวัฒนา หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผบช.ทร. เป็น ที่ปรึกษา ทร. พล.ร.ท.วิฑูรย์ คัมภีระพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. เป็น ผบช.ทัพเรือภาคที่ 2 พล.ร.ท.ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ผช.เสธฯทหารเรือฝ่ายกิจการพลเรือน เป็น ผบช.ร.ร.นายเรือ พล.ร.ท.พลวัฒน์ สิโรดม ผช.เสธฯทหารเรือฝ่ายการข่าว เป็น รอง เสธฯทร. พล.ร.ท.ชัชรินทร์ ชูศรี ผช.เสธฯทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ เป็น ผบช.ฐานทัพเรือสัตหีบ พล.ร.ท.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผช.เสธฯทหารเรือฝ่ายยุทธการ เป็น รอง เสธฯ ทร. พล.ร.ท.อรรถพงษ์ ณ นคร รองเจ้ากรมอู่ ทร. เป็น เจ้ากรมอู่ ทร. พล.ร.ต.สุรพงษ์ ชะระอ่ำ รองเจ้ากรมอู่ ทร. เป็น ที่ปรึกษากองทัพเรือ พล.ร.ต.สุชีพ ช้างเสวก รองเจ้ากรมแพทย์ ทร. เป็น เจ้ากรมแพทย์ ทร. พล.ร.ต.ธนภัทร แสงฉายา ผบช.ทร.เรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร.(อัตรา พล.ร.ท.) พล.ร.ต.วีระวงศ์ ธวมงคล รอง ผอ.อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็น รอง ผบช.กองเรือยุทธการ พล.ร.ต.พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ รอง ผบช.หน่วยบั

_________________
"He who sacrifices his conscience to ambition burns a picture to obtain the ashes."
avatar
A-Team

จำนวนข้อความ : 44
Registration date : 02/09/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ