ร่าง พรบ การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้

Go down

ร่าง พรบ การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตั้งหัวข้อ  MI-6 on Wed Aug 19, 2009 8:23 am

หนึ่งในเรื่องที่ผ่าน ครม 18/08/52

** อีกเรื่องที่สนใจ แต่รายละเอียดเยอะ คือ การปฏิรูปการศึกษา

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป สาระสำคัญของเรื่อง กระทรวงมหาดไทยเสนอว่า นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พิจารณาดำเนินการและได้ร่วมกันยกร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 โดยมีสาระสำคัญ คือ ให้มีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นส่วนราชการอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการ ศอ.บต. มีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง เป็นหัวหน้าส่วนราชการ นายกรัฐมนตรีโดยการเสนอแนะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูงคนหนึ่งเป็นเลขาธิการ มีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานใน ศอ.บต. และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของ ศอ.บต. ทั้งนี้เลขาธิการ ศอ.บต. ให้ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ยังได้บัญญัติถึงภารกิจขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพ และ ความเชื่อมโยงทางนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงกับด้านการบริหารการพัฒนาอันสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน และการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
avatar
MI-6

จำนวนข้อความ : 956
Registration date : 14/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ